• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

Publicaties / Getuigenissen / Milieu als win-win situatie

Milieu als win-win situatie

Wie aan CO2-uitstoot denkt op het werk, zal in de eerste plaats denken aan de uitstoot van fabrieken, of de dieselwalmen die vrachtwagens uitbraken. Maar ook kantooromgevingen kunnen voor heel wat vervuiling zorgen. Zeker als het gaat om kantoren waar duizenden bedienden aan de slag zijn, kunnen ‘kleine’ groene maatregelen grote gunstige effecten hebben op het milieu. Bij Belfius en AG Insurance vinden we twee afgevaardigden terug die hiervan hun stokpaardje gemaakt hebben. Een gesprek met Philip Spruyt (AG Insurance) en Martine Van Opstal (Belfius).

Martine: “Mijn engagement voor het milieu op het werk ligt in het verlengde van mijn persoonlijke interesses. Ook in mijn privé-leven ga ik erg bewust om met wat ik eet, hoe ik met mijn afval omga en de manier waarop ik me verplaats.”
Philip: “Da’s toch ook bij mij het geval. Ik ben zelf actief bij Velt (een vereniging die zich toelegt op ecologische leven en tuinieren, nvdr.) en al jaren lid van Greenpeace. Ik zie het syndicaal werk als een prima manier om die passie ook mee te nemen naar mijn eigen werkomgeving.”

Jullie werken beiden voor bedrijven waar duizenden bedienden aan de slag zijn. Opmerkelijk is dat er onder jullie CPBW zelfs een aparte groep vergadert over milieukwesties. Werpt die gespecialiseerde aanpak zijn vruchten af?

Martine: “Voor een groot bedrijf als Belfius bestaat er al lang de traditie om te werken met specifieke comités. Ik zetel nu 8 jaar in het comité milieu. Ik zie enkel voordelen, want een CPBW bestaat bij ons al gauw uit een vijftigtal deelnemers. In zo’n omgeving nadenken en discussiëren over milieumaatregelen zou absoluut niet productief zijn.”

Philip: “Binnen AG Insurance is het apart comité milieu een nieuwigheid, we zitten nu volop in de opstartfase. Daarbij gaan we handig gebruik maken van de ervaring die Martine en andere delegees op dat vlak hebben opgebouwd.”

Ervaringen uitwisselen op het vlak van milieu. Hoe pakken jullie dat aan?

Philip: “Persoonlijk vind ik het Brusselse BRISE-initiatief erg waardevol. Het is een platform waarbinnen afgevaardigden van alle vakbonden kunnen bijeenkomen rond specifieke thema’s. Elk jaar zijn er ook opleidingen en studiedagen aan gekoppeld. Voor mij ligt de meerwaarde vooral in het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Het is daar dat ik het idee opgepikt heb om een apart comité op te richten dat rond milieu zou gaan werken binnen AG Insurance.”

Martine: “Het leuke van bijeenkomsten in het kader van BRISE is dat je ook even onder gelijkgezinden bent. Binnen je vakbondsdelegatie ben je toch vaak het buitenbeentje dat ‘altijd maar over het milieu begint’. Binnen zo’n groep ervaar je echter erg veel steun! Niet enkel mentale steun trouwens: minstens even belangrijk zijn de nuttige fiches die BRISE publiceert over heel concrete thema’s als plastieken bekertjes in het bedrijf, de koelkasten die worden gebruikt…”

Welke concrete groene maatregelen hebben jullie binnen het bedrijf al afgedwongen?

Philip: “Omdat we in volle opstartfase zitten van het comité milieu, zie ik dat voorlopig als de belangrijkste uitdaging. De concrete maatregelen zullen daar uit moeten voort komen. Alvast ambities genoeg! Ik denk daarbij aan het waterverbruik en het verwarmingsbeleid. In theorie zou de temperatuur bij ons nooit boven de 25° mogen uit stijgen, maar door de talrijk draaiende computers schiet dat regelmatig een pak hoger. Niet enkel slecht voor het milieu, maar ook voor de luchtkwaliteit waarin de werknemers aan de slag zijn.”

Martine: “Binnen Belfius hebben we een zeer succesvol verhaal rond het afvalbeleid kunnen schrijven. Door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen zijn we erin geslaagd om heel wat van het afval gescheiden in te zamelen. Door plastieken bekertjes af te schaffen en het papiergebruik terug te dringen is de afvalberg ook sterk afgenomen.”

Hoe krijg je directies mee in je verhaal?

Martine: “Je moet altijd voor win-win situaties gaan. Het afvalbeleid is daar een prima voorbeeld van. Het onderdeel van de bank die instaat voor de verwerking van het afval maakt nu zelfs winst! Zo kan het gerecycleerde afval nu worden verkocht. In zo’n comité milieu ga ik steeds op zoek naar gemeenschappelijke raakvlakken met de directie. Rond dat thema is dat mogelijk.”

Philip: “Ik denk dat het omgekeerde ook waar is. Voor directies zijn milieumaatregelen vaak manieren om te besparen, al zullen ze dat dan nooit zo noemen. Ook bij AG Insurance heeft de directie een ‘paperchallenge’ opgezet om het papiergebruik te verminderen. Het was voor iedereen echter overduidelijk dat het hier om een besparingsoperatie ging waar weinig milieuvisie achter school. Het project draait, maar vooral omdat het moet van de directie. Een foute motivatie voor wat in essentie een groen project had kunnen zijn.”

Ik kan me voorstellen dat personeelsleden dergelijke ingrepen vaak ‘bemoeizuchtig’ vinden.

Martine: “Het is inderdaad enorm belangrijk iedereen mee op de kar te krijgen. Bij Belfius hebben we zo de ‘ecocoaches’ ingevoerd, dat zijn personeelsleden die per dienst of per verdieping nadenken over maatregelen rond het milieu. Ze kijken ook na of alle geplande maatregelen goed ingevoerd geraken. Ik had grote bedenkingen of we wel voldoende vrijwilligers hiervoor zouden vinden, maar het blijkt wonderwel te lukken. Het is een prima manier om werknemers meer te betrekken bij wat er gebeurt op het werk.”