• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

/ Onthaal

Met de steun van Leefmilieu Brussel & Brussel-hoofdstedelijk gewest

Brise

BRussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering rond Milieu

19 Februari 2024 : Forum brise : «Eerst water, de rest komt later. Het belang van water in Brussel».

Klik hier voor de presentaties van het Forum.

Actie fiche

  • Circulair bouwen
  • Green deal
  • mobiliteit->629
  • De elektrische auto

Vorming 2021-2022: Richtlijnen om te handelen in het bedrijf.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor verschillende milieu-uitdagingen:
Sinds 2006 organiseren de drie Brusselse vakbonden, die binnen het Brise-netwerk werken, opleidingssessies voor werknemersvertegenwoordigers om hen in staat te stellen deze kwesties (die ook een impact hebben op het welzijn op het werk) beter te begrijpen en uitgerust te zijn om op te treden in de verschillende overlegorganen.
Voor dit sociaal jaar zal de BRISE-opleiding algemener zijn.
Aan de hand van verschillende thema’s (mobiliteit, duurzame voeding, luchtverontreiniging binnenshuis ,...) zullen we de theoretische, regelgevende en praktische aspecten van milieukwesties aanpakken. Een site- of bedrijfsbezoek stelt u in staat om het onderwerp van middelen vanuit een andere hoek te bejegenen.
Om de vormingssessie af te sluiten, wordt een intersyndicaal forum georganiseerd. Deze dag staat in het teken van telewerken en de impact ervan op het milieu, de mobiliteit en het sociale.

Dag 1
Inleiding :Waarom zouden we om het milieu geven?
Spreker : CNCD (koepel van NGO’s en burgermobilisaties)

Voeding :
Wat zijn de effecten van onze voeding op levende organismen? Hoe kan ik handelen in mijn bedrijf?
Spreker : Rencontre des Continents

Dag 2
Mobiliteit :
Impact van mobiliteit op milieu en gezondheid. Wat er aan te doen?
Spreker : Traject

Luchtverontreiniging binnenshuis
Wat zijn de verschillende bronnen van luchtverontreiniging binnenshuis en wat zijn de mogelijke alternatieven?
Spreker : Espace Environnement

Dag 3
Afval
Afvalanalyse in BHG (type afval en levenscyclus);
Waar staan we met recycling; Circulaire Economie, hoe werkt het?
Spreker : Ressource (Federatie van Sociale en Circulaire Ondernemingen)

Bezoek aan een bedrijf


Aan milieuzorg kan men niet langer voorbijgaan. In de eerste plaats als doelstelling op zich, maar ook omdat, voor duurzame werkgelegenheid, milieuzorg nodig is bij de economische of sociale besluitvorming. Ook kan op die manier de gezondheid van de werknemers en de buurtbewoners verbeterd worden; gezondheid en milieu hangen immers nauw samen. Bovendien zijn de milieu- en de energiesector belangrijke hefbomen voor het scheppen en ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten die nauwelijks gedelokaliseerd kunnen worden.

De werknemersvertegenwoordigers en hun vakbonden hebben bijzondere troeven in handen om bij te dragen tot sensibilisering voor milieuzorg en duurzame ontwikkeling in de bedrijven of instellingen.

BRISE baseert zich op de ervaringen van de vakbonden in het Waals (RISE) en het Vlaams Gewest (DUA). Het stelt acties voor die in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB kunnen gevoerd worden en waarbij de nadruk ligt op de eigenheid van het sociaal-economisch landschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemene doelstelling

Milieuzorg moet deel gaan uitmaken van de vakbondspraktijk, met het vooruitzicht dat ook banen ontstaan in sectoren die zowel de gezondheid van de werknemers als het milieu ten goede komen.

Opdrachten van het netwerk

De werknemersafgevaardigden en vakbondsstafmedewerkers bewust maken van de milieuproblemen in hun bedrijf en hen vorming bieden over de duurzame oplossingen die mogelijk zijn;
Syndicale deskundigheid ontwikkelen door de onderzoeks- en interventiemiddelen aan te reiken die nodig zijn bij onderhandelingen met de werkgevers over concrete maatregelen en actieplannen;
Bij de bevoegde overheden, zowel op sector- als op intersectoraal niveau, economische steunmaatregelen, maatregelen gericht op werkgelegenheid en beroepsopleiding voorstellen en aanprijzen, die bijdragen:

enerzijds, tot een betere integratie van de ondernemingen in het stadsweefsel, wat een van de voorwaarden is voor het behoud en de uitbreiding van de bestaande werkgelegenheid;
anderzijds, tot het ontplooien van nieuwe activiteiten die banen scheppen, vooral dan voor kortgeschoolden, en die ecologisch nuttig zijn – voornamelijk in domeinen als ecobouw of ecorenovatie, afvalbehandeling, bodemsanering, goederenvervoer, rationeel energiegebruik, …

Op middellange termijn kan de opdracht uitgebreid worden en ook gericht op de kwetsbare werknemers: de werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden, de werklozen, de bruggepensioneerden en gepensioneerden.

Stuwende krachten

De Franstalige instituten voor permanente vorming die aanleunen bij de drie vakbonden:

voor het ACLVB: de vzw Werknemerswelzijn
voor het ACV: de vzw CSC Bruzzle
voor het ABVV: de vzw Centrale Culturelle Bruxelloise (CCB)

Zij werken nauw samen met het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Alles gebeurt in beide talen. Samenwerking met Vlaamse verenigingen zoals BRAL, Arbeid en Milieu, de VUB enz. kan overwogen worden, evenals met andere Franstalige partners.