• NL  • FR Verbinding

BRussels Intersyndicaal
netwerk voor SEnsibilisering
rond Milieu

/ Onthaal

Met de steun van Leefmilieu Brussel & Brussel-hoofdstedelijk gewest

Brise

BRussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering rond Milieu

Seminarie BRISE 26 mei 2021

9u30 – 12.00u

Klimaatzaak : een klimaatbeleid eisen met een rechtzaak

[Inschrijving of meer info : kobe.martens@abvv.be]Aan milieuzorg kan men niet langer voorbijgaan. In de eerste plaats als doelstelling op zich, maar ook omdat, voor duurzame werkgelegenheid, milieuzorg nodig is bij de economische of sociale besluitvorming. Ook kan op die manier de gezondheid van de werknemers en de buurtbewoners verbeterd worden; gezondheid en milieu hangen immers nauw samen. Bovendien zijn de milieu- en de energiesector belangrijke hefbomen voor het scheppen en ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten die nauwelijks gedelokaliseerd kunnen worden.

De werknemersvertegenwoordigers en hun vakbonden hebben bijzondere troeven in handen om bij te dragen tot sensibilisering voor milieuzorg en duurzame ontwikkeling in de bedrijven of instellingen.

BRISE baseert zich op de ervaringen van de vakbonden in het Waals (RISE) en het Vlaams Gewest (DUA). Het stelt acties voor die in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB kunnen gevoerd worden en waarbij de nadruk ligt op de eigenheid van het sociaal-economisch landschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemene doelstelling

Milieuzorg moet deel gaan uitmaken van de vakbondspraktijk, met het vooruitzicht dat ook banen ontstaan in sectoren die zowel de gezondheid van de werknemers als het milieu ten goede komen.

Opdrachten van het netwerk

De werknemersafgevaardigden en vakbondsstafmedewerkers bewust maken van de milieuproblemen in hun bedrijf en hen vorming bieden over de duurzame oplossingen die mogelijk zijn;
Syndicale deskundigheid ontwikkelen door de onderzoeks- en interventiemiddelen aan te reiken die nodig zijn bij onderhandelingen met de werkgevers over concrete maatregelen en actieplannen;
Bij de bevoegde overheden, zowel op sector- als op intersectoraal niveau, economische steunmaatregelen, maatregelen gericht op werkgelegenheid en beroepsopleiding voorstellen en aanprijzen, die bijdragen:

enerzijds, tot een betere integratie van de ondernemingen in het stadsweefsel, wat een van de voorwaarden is voor het behoud en de uitbreiding van de bestaande werkgelegenheid;
anderzijds, tot het ontplooien van nieuwe activiteiten die banen scheppen, vooral dan voor kortgeschoolden, en die ecologisch nuttig zijn – voornamelijk in domeinen als ecobouw of ecorenovatie, afvalbehandeling, bodemsanering, goederenvervoer, rationeel energiegebruik, …

Op middellange termijn kan de opdracht uitgebreid worden en ook gericht op de kwetsbare werknemers: de werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden, de werklozen, de bruggepensioneerden en gepensioneerden.

Stuwende krachten

De Franstalige instituten voor permanente vorming die aanleunen bij de drie vakbonden:

voor het ACLVB: de vzw Werknemerswelzijn
voor het ACV: de vzw CSC Bruzzle
voor het ABVV: de vzw Centrale Culturelle Bruxelloise (CCB)

Zij werken nauw samen met het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Alles gebeurt in beide talen. Samenwerking met Vlaamse verenigingen zoals BRAL, Arbeid en Milieu, de VUB enz. kan overwogen worden, evenals met andere Franstalige partners.